Ympäristövastuu

Tärkeä osa riskien hallintaa

Ota yhteyttä

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Kaipaatko apua ympäristövastuun hoitamiseen?

Ecovisor tarjoaa asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen vastuullisuuden kehittämiseen ja viestintään sekä ympäristöasioiden hallintaan ja johtamiseen. Ensimmäinen askel on yrityksen omien ympäristövaikutusten tunnistaminen. Ecovisor auttaa mittaamaan, parantamaan ja seuraamaan toimintasi ympäristösuorituskykyä sekä viestimään tuloksista. 

Vastuullisuusviestintä 

Mitä, miten, milloin ja kenelle?

 • Sisäisen ja ulkoisen vastuullisuus- ja ympäristöviestinnän kehittäminen
 • Vastuullisuusraportointi Global Reporting Initiave (GRI) – mukaisesti

Vastuullisuus kannattaa tehdä näkyväksi, kertoa siitä sekä sisäisesti omalle henkilöstölle että ulkoisesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Ympäristövastuun viestintä on tärkeä osa henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamista tuotteisiin ja palveluihin. 

GRI:n mukainen vastuullisuusraportointi kattaa ympäristövastuun lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun.

 

Avaimet avoimeen ja luotettavaan viestintään:

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arviointi

Kehittämisen ja viestinnän lähtökohta. Kertoo missä mennään nyt ja auttaa päättämään mihin tähdätään. 

Vastuuhenkilöiden ja henkilöstön ympäristökoulutus

Ympäristöasioiden hallinta ja suorituskyvyn parantaminen edellyttää osaamisen kehittämistä ja koko henkilöstön sitoutumista. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan organisaation tarpeet ja erityispiirteet.

Ympäristömerkit 

Hakemukset ja vastaavuusarvioinnit.  Sertifioitavat merkit ovat luotettava tapa osoittaa tuotteen tai palvelun vastuullisuus.

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät – Hallinnan apuväline

 • Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
 • Integrointi toimintajärjestelmään
 • ISO 14001 -standardin mukainen järjestelmä
 • Kevennetty järjestelmä pienille yrityksille

Ympäristö- ja toimintajärjestelmät toimivat ympäristöjohtamisen apuvälineinä jatkuvan parantamisen periaatteella. Järjestelmä tarkoittaa systemaattista nykytilan arviointia, kehitystoimenpiteiden valintaa ja niiden etenemisen seurantaa. Tarpeellisuus riippuu toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Olemassa oleva järjestelmä kannattaa aika ajoin päivittää tai integroida toimintajärjestelmään. Toiminnan kehittäminen ja ympäristöasioiden hallinta voidaan toteuttaa myös kevennetysti ilman sertifioitavaa järjestelmää.

Lainsäädännön muutokset ja velvoitteet

§ Ympäristölainsäädäntö

Palveluna selvitykset kuinka ympäristölainsäädäntö ja sen muutokset vaikuttavat liiketoimintaan. Kuinka ne tulisi ottaa huomioon uuden liiketoiminnan suunnittelussa tai nykyisen liiketoiminnan kehittämisessä.

 • lainsäädännön muuttuessa
 • aloittaville yrityksille
 • yrityksen toiminnan muutostilanteissa (mm. toiminnan kasvaessa tai laajentuessa uusille toimialoile)

Kiertotalous huomioidaan entistä selvemmin myös lainsäädännössä.

Ajankohtaisia muutoksia v. 2021:

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 - kierrätyksestä kiertotalouteen

Tavoitteet jätteen synnyn ehkäisylle ja kierrätykselle mm.:

 • Yhdyskuntajätteen kierrätys 57 prosenttiin
 • Ruokahävikki – 50 % vuoteen 2030 mennessä
 • Biojätteen kierrätys 65 prosenttiin
 • Sähkö- ja elektroniikkaromussa olevat arvokkaat raaka-aineet halutaan tehokkaammin takaisin kiertoon ja niiden sisältämät vaaralliset aineet pois kierrosta
 • Rakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 prosenttia. 
Kansallinen kemikaaliohjelma 2035

Tavoitteena on ehkäistä kemikaalien haittoja sekä yhteisvaikutuksia ennakolta rajoittamalla kemikaalien pääsyä ympäristöön sekä korvaamalla haitallisimpia kemikaaleja. Turvallinen kiertotalous edellyttää kemikaalihallintaa elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotteiden turvallisesta suunnittelusta jätteiden lajitteluun ja uusiomateriaalien tuottamiseen.

Ekosuunnitteludirektiivin uudistus - ekosuunnittelun muutokset 2021

Tuotelainsäädäntöä uusitaan tuotteiden energia- ja ympäristövaikutuksien parantamiseksi:

1) Kestävien tuotteiden aloite. Ekosuunnitteluvaatimukset laajenevat energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Mukaan sääntelyn piiriin ovat alustavasti tulossa mm. tekstiilit, huonekalut, teräs ja sementti. Tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Lainsäädäntöehdotus tulossa joulukuussa 2021.

2) Kuluttajien roolin vahvistaminen (Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition). Tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella. Ehdotus tulossa joulukuussa 2021.

3) Kiertoelektroniikka-aloite. Tarkoituksena on parantaa elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutuksia.  Aloite sisältää älypuhelimien, tablettien ja läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimenpiteitä vaarallisille aineille, elektroniikkajätteelle sekä elektroniikan korjattavuuden ja kierrätettävyyden edistämiseksi. Aloite tulossa joulukuussa 2021.  

Ympäristölupa-asiat

Pienille yrityksille

 • ympäristölupahakemusten laadinta
 • lupien uusiminen
 • viranomaisyhteistyö

Milloin tarvitaan ympäristölupa ja miten se haetaan?

Metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus tarvitsevat ympäristöluvan. Lupahakemuksessa kuvataan toiminta, sen ympäristövaikutukset sekä ympäristöriskien hallinta mahdollisimman selkeästi. Lupaprosessi sisältää naapureiden ja asianosaisten kuulemisen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto (AVI) käsittelee luvan. Myöntäminen edellyttää, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ennakkotapaamiset lupaviranomaisen kanssa sekä hyvin kirjoitettu ja oleelliset tiedot sisältävä hakemus nopeuttavat lupaprosessia. 

Lupien yhteensovittaminen

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Hakija voi pyytää hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi haetaan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa.

Yhteensovitettavissa hankkeissa ympäristönsuojeluviranomainen koordinoi hakijan ja luvitukseen osallistuvien viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että lupamenettelyjen eri käsittelyvaiheet voidaan sovittaa ajallisesti yhteen ja hoitaa mahdollisuuksien mukaan kerralla. Käsittelyvaiheita ovat hakijan ja viranomaisten ennakkotapaaminen, hakemusten jättäminen, täydennykset, naapureiden ja asianosaisten kuuleminen ja lausunnot, hakijan selvitykset ja viranomaisten päätökset.  

Muut palvelut

Kehittäminen 

Asiantuntija-apua yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen. Lue lisää >

Materiaalikatselmus

Menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.  Katselmuksella selvitetään hävikin todellinen kokonaishinta. Lue lisää >

Projektihallinta

Kokonaisvaltaista tukea projektien läpivientiin: kehitys- ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen sekä projektien raportointiin ja hallinnointiin. Lue lisää >