Tärkeä osa riskien hallintaa

YMPÄRISTÖJOHTAMINEN

Kaipaatko apua ympäristövastuun hoitamiseen?

Asiantuntevaa tukea vastuullisuuden kehittämiseen, viestintään, hallintaan ja johtamiseen. Ecovisor auttaa mittaamaan, parantamaan ja seuraamaan ympäristösuorituskykyä sekä viestimään tuloksista.

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arviointi

Kehittämisen lähtökohta on ympäristövaikutusten tunnistaminen. Se kertoo lähtötason, auttaa asettamaan realistiset tavoitteet ja määrittämään toimenpiteet niiden saavuttamiseksi – sekä viestimään niistä. 

Vastuullisuusviestintä – avointa ja sitouttavaa

Viestintä on keino tehdä vastuullisuus näkyväksi henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Se auttaa sitouttamaan henkilöstön kehittämiseen ja asiakkaat tuotteisiin ja palveluihin. 

 • Sisäinen ja ulkoinen vastuullisuusviestintä
 • Vastuullisuusraportointi Global Reporting Initiave (GRI) – mukaisesti
 • Ympäristökoulutus vastuuhenkilöille ja henkilöstölle kehittää osaamista ja sitoutumista. 

Ympäristömerkit 

 • Hakemukset ja vastaavuusarvioinnit

Sertifioitavat merkit ovat luotettava tapa osoittaa tuotteen tai palvelun vastuullisuus.

Lainsäädäntöselvitykset

Selvitykset lainsäädännön vaikutuksista liiketoimintaa. Kuinka lainsäädännön muutokset tulisi ottaa huomioon uuden liiketoiminnan suunnittelussa tai nykyisen kehittämisessä.

 • lainsäädännön muuttuessa
 • yrityksen toiminnan muutostilanteissa: toiminnan kasvaessa tai laajentuessa uusille toimialoille

Kiertotalous huomioidaan entistä selvemmin lainsäädännössä

Ajankohtaisia muutoksia v. 2022

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen. 

Tavoitteet jätteen synnyn ehkäisylle ja kierrätykselle mm.:

  • Yhdyskuntajätteen kierrätys 57 prosenttiin
  • Ruokahävikki – 50 % vuoteen 2030 mennessä
  • Biojätteen kierrätys 65 prosenttiin
  • Sähkö- ja elektroniikkaromussa olevat arvokkaat raaka-aineet halutaan tehokkaammin takaisin kiertoon ja niiden sisältämät vaaralliset aineet pois kierrosta
  • Rakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 prosenttia.

Kansallinen kemikaaliohjelma 2035

Tavoitteena on ehkäistä kemikaalien haittoja sekä yhteisvaikutuksia ennakolta rajoittamalla kemikaalien pääsyä ympäristöön sekä korvaamalla haitallisimpia kemikaaleja. Turvallinen kiertotalous edellyttää kemikaalihallintaa elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotteiden turvallisesta suunnittelusta jätteiden lajitteluun ja uusiomateriaalien tuottamiseen.

Ekosuunnitteludirektiivin uudistus – ekosuunnittelun muutokset

Tuotelainsäädäntöä uusitaan tuotteiden energia- ja ympäristövaikutuksien parantamiseksi:

1) Kestävien tuotteiden aloite. Ekosuunnitteluvaatimukset laajenevat energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Mukaan sääntelyn piiriin ovat alustavasti tulossa mm. tekstiilit, huonekalut, teräs ja sementti. Tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. 

2) Kuluttajien roolin vahvistaminen (Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition). Tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella.

3) Kiertoelektroniikka-aloite. Tarkoituksena on parantaa elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutuksia.  Aloite sisältää älypuhelimien, tablettien ja läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimenpiteitä vaarallisille aineille, elektroniikkajätteelle sekä elektroniikan korjattavuuden ja kierrätettävyyden edistämiseksi. 

Milloin tarvitaan ympäristölupa ja miten se haetaan?

Metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus tarvitsevat ympäristöluvan. Lupahakemuksessa kuvataan toiminta, sen ympäristövaikutukset sekä ympäristöriskien hallinta mahdollisimman selkeästi. Lupaprosessi sisältää naapureiden ja asianosaisten kuulemisen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto (AVI) käsittelee luvan. Myöntäminen edellyttää, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ennakkotapaamiset lupaviranomaisen kanssa sekä hyvin kirjoitettu ja oleelliset tiedot sisältävä hakemus nopeuttavat lupaprosessia. 

Lupien yhteensovittaminen

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Hakija voi pyytää hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi haetaan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa.

Yhteensovitettavissa hankkeissa ympäristönsuojeluviranomainen koordinoi hakijan ja luvitukseen osallistuvien viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että lupamenettelyjen eri käsittelyvaiheet voidaan sovittaa ajallisesti yhteen ja hoitaa mahdollisuuksien mukaan kerralla. Käsittelyvaiheita ovat hakijan ja viranomaisten ennakkotapaaminen, hakemusten jättäminen, täydennykset, naapureiden ja asianosaisten kuuleminen ja lausunnot, hakijan selvitykset ja viranomaisten päätökset.  


Muut palvelut: 

Liiketoiminnnan kehittäminen 

Asiantuntija-apua kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen. Lue lisää >

Materiaalikatselmus

Menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.  Katselmuksella selvitetään hävikin todellinen kokonaishinta. Lue lisää >

Projektinhallinta

Kokonaisvaltaista tukea projektien läpivientiin: kehitys- ja investointiprojektien valmisteluun, rahoituksen hakemiseen sekä projektien raportointiin ja hallinnointiin. Lue lisää >