Etusivu

Ecovisor Oy – Asiantuntija apunasi

Ecovisor Oy on erikoistunut ympäristöjohtamisen konsultointiin ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Johtavana ajatuksena on tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi, keskiössä kilpailukyvyn parantaminen.

Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, uusien tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden kaupallistamista, kiertotaloutta sekä vastuullista liiketoimintaa.

Mietityttääpä sitten vastuullisuus, uudet markkinat, toiminnan kehittäminen, rahoituksen hakeminen kehityshankkeisiin ja niiden hallinnointi tai ympäristölainsäädännön kiemurat – on Ecovisor apunasi selvittäen, tehden ja neuvoen. Autamme myös mittaamaan, parantamaan ja seuraamaan toimintasi ympäristösuorituskykyä sekä viestimään tuloksista. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti käytännönläheisellä otteella – tarpeiden mukaan ja olennaiseen keskittyen.

Autamme sinua kehittämään toimintaasi kestävästi eteenpäin!

Ota rohkeasti yhteyttä:

Marita Valkonen, 040 776 2182, marita.valkonen(a)ecovisor.fi

Materiaalikatselmus

Kustannussäästöjä ja tehokkuutta

Materiaalikatselmus on käytännön menetelmä teollisuusyrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Keskeistä siinä on materiaalihävikin tunnistaminen ja vähentäminen. Katselmuksessa käydään systemaattisesti läpi yrityksen materiaalivirrat sekä materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset. Hävikille lasketaan sen todellinen kustannus. Lisäksi selvitetään ne tuotannon vaiheet tai toiminnot, joissa on eniten säästöpotentiaalia sekä esitetään konkreettisia toimenpiteitä säästöjen toteuttamiseksi. Katselmuksilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.

Tuloksia voidaan hyödyntää materiaalitehokkuuden parantamisen lisäksi yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa sekä viestinnässä.

Materiaalikatselmus edistää kiertotaloutta ja yrityksen vastuullisuutta sekä parantaa kilpailukykyä.

Materiaalikatselmuksen vaiheet

Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan mallin mukaisesti:

 1. Tunnistetaan materiaalihävikin syntypaikat, määrät ja syyt.
 2. Lasketaan hävikin kokonaiskustannukset.
 3. Tunnistetaan parannuskohteet.
 4. Esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sekä arvioidaan niiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet.

Materiaalikatselmuksen toteuttamiseen on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta 50 % kustannuksista, jopa 15 000 euroa/katselmus.

Ecovisor on Motivan hyväksymä materiaalikatselmoija. Motiva koordinoi ja valvoo katselmustoimintaa Suomessa.

Ympäristöjohtaminen

Kaipaatko apua ympäristövastuun hoitamiseen?

Ecovisor tarjoaa asiantuntevaa tukea yritysten ja yhteisöjen vastuullisuuden viestintään sekä ympäristöasioiden hallintaan ja johtamiseen.

Vastuullisuusviestintä – Mitä, miten, milloin ja kenelle?
 • Sisäisen ja ulkoisen vastuullisuus-/ympäristöviestinnän kehittäminen
 • Vastuullisuusraportointi Global Reporting Initiave (GRI) – mukaisesti

Vastuullisuus kannattaa tehdä näkyväksi, kertoa siitä sekä sisäisesti omalle henkilöstölle että ulkoisesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Ympäristövastuun viestintä on tärkeä osa henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamista tuotteisiin ja palveluihin. Vastuullisuusraportointi kattaa ympäristövastuun lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun.

Ympäristöjärjestelmät – Hallinnan apuväline
 • Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
 • Integrointi toimintajärjestelmään
 • ISO 14001 -standardin mukainen tai kevennetty järjestelmä

Ympäristö- ja toimintajärjestelmät toimivat ympäristöjohtamisen apuvälineinä. Niiden tarpeellisuus riippuu toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Olemassa oleva järjestelmä kannattaa aika ajoin päivittää tai integroida toimintajärjestelmään. Toiminnan kehittäminen ja ympäristöasioiden hallinta voidaan toteuttaa myös kevennetysti ilman sertifioitavaa järjestelmää.

Vastuuhenkilöiden ja henkilöstön ympäristökoulutus
 • Johdon/esimiestason ympäristöjohtamisen koulutus
 • Henkilöstön sitouttava workshop-tyyppinen koulutus

Ympäristöasioiden hallinta ja suorituskyvyn parantaminen edellyttää osaamisen kehittämistä ja koko henkilöstön sitoutumista. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan organisaation tarpeet ja erityispiirteet.

Ympäristölainsäädäntö ja ympäristölupa-asiat – Osa riskien hallintaa
 • Ympäristöasioiden hallintaan liittyvän lainsäädännön vaikutusten selvitys
  • lainsäädännön muuttuessa
  • toiminnan muutostilanteissa
 • Ympäristölupahakemusten laadinta ja viranomaisyhteistyö

Liiketoiminnan kehitys

Haluatko parantaa suorituskykyä?

Jos olet kehittämässä uusia tuotteita, palveluja tai teknologiaa, on hyvä kartoittaa markkinatarve. Haluatko tietää mitä asiakkaasi ajattelevat tuotteistasi tai palveluistasi tai mikä olisi potentiaalisten asiakkaiden maksuhalukkuus uusien tuotteiden tai palveluiden osalta? Onko yrityksesi liiketoimintastrategia ajan tasalla tai kaipaatko muuta tukea kehittämiseen?

Tarjoamme avuksesi:

 • markkina-, teknologia- ja asiakastarvekartoituksia
 • sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyskyselyjä
 • apua strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen
 • kestävän kehityksen asiantuntijuutta
 • laaja-alaista osaamista ja ulkopuolista näkemystä
 • fasilitaattoria bio- ja kiertotaloutta edistäviin työpajoihin

Mitä saat?

Arvokasta tietoa ja tukea yrityksesi toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, kilpailuedun parantamiseen ja markkinoiden laajentamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille saattamiseen.

Yhdessä olemme enemmän!

Ecovisor on Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Innovaatiosetelillä voit hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv), jossa asiakkaan omarahoitusosuus on 1000 € + alv.

Projektien rahoitus ja hallinnointi

Pohditko rahoituksen hakemista?

Autamme: 

 • kehitys- ja investointiprojektien valmistelussa
 • sopivan rahoitusvaihtoehdon kartoittamisessa
 • yritysryhmän / konsortion rakentamisessa
 • hakemusten, budjetin ja sopimusten laadinnassa
 • investointi- ja rahoituslaskelmissa
 • rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa
 • raportoinnissa, kirjanpidossa sekä muissa hallinnollisissa asioissa.

Ulkoista työläs projektihallinnointi!